|
Załóż konto
AS SPÓŁKA Z O.O.
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://stylowatorebka.com/ jest własnością AS spółka z o.o. Żeromskiego 11, 26-500 Szydłowiec . NIP: 799-197-95-71

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


 1. Definicje:
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://stylowatorebka.com/
 12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – AS spółka z o.o. Żeromskiego 11, 26-500 Szydłowiec 
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 17. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.2 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Zalogowanie się na swoje Konto możliwe jest również poprzez zalogowanie się za pomocą swojego konta w portalu facebook.pl

2.3 Klient może dokonać zakupu Produktów bez Rejestracji. Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, gdy Klient wnosi o wystawienie takiej faktury. 

2.3 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stylowatorebka.com

2.3 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.4 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


3.Newsletter

3.1 Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, udostępniając w tym celu identyfikujący ich adres elektroniczny.

3.2 Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3.3 Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

3.4 Klient w każdym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.4.Tryb postępowania reklamacyjnego:

4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stylowatorebka.com

4.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.5.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 


5.1 Sprzedający oświadcza, iż rzeczy sprzedawane w sklepie: https://stylowatorebka.com/ są jego własnością i prowadzi sprzedaż zarówno w Polsce jak i za granicą.

5.2 Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://stylowatorebka.com/następujące usługi elektroniczne:

 • Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie umowy sprzedaży,
 • Newsletter

5.3 Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 powyżej przez Sprzedającego jest całkowicie bezpłatne.

5.4 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5.5 Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

5.6 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.7 Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.8 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

5.9 Procedura składania zamówienia kończy się w momencie użycia pola „Kupuję i płacę”.

5.10 Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. 

5.11 Z chwilą otrzymania od Administratora Zamówienia potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Produktu/ów objętych zamówieniem. 

5.12 Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią. 

5.13 Sklep internetowy zastrzega możliwość niedostępności produktu, pomimo iż będzie on widoczny w sprzedaży w szczególności gdy na stronie facebook Sprzedawcy odbywać się będzie transmisja live a konkretny produkt zostanie na niej sprzedany.

5.14 Sprzedający zastrzega, iż kolor rzeczywisty może różnić się od koloru na zdjęciach m.in. przez różne ustawienia ekranu

5.15 Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku.

5.16 Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionych Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.

5.17 Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

5.18 Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 


Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 6.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

-Płatność gotówką przy odbierze pod adresem: Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

-Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

-Płatność elektroniczna za pomocą systemu PayU


*W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


7.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


7.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.2 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 1. Przesyłka kurierska INPOST
 2. Przesyłka paczkomatowa INPOST

Inne formy wysyłki ustalone z Klientem indywidualnie.


7.3 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

7.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


8.REKLAMACJA PRODUKTU


8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

8.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

8.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedającego mailowo na adres kontakt@stylowatorebka.com

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@stylowatorebka.com

8.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, ze względu iż hurtownie mają swój czas naprawy. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul.Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec .

8.7 W przypadku uznania reklamacji Sprzedający wymieni lub zwróci koszt reklamowanej rzeczy na konto Kupującego.


9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Zwrot produktu wraz z formularzem zwrotu dostępnym na stronie głównej w zakładce Prawo Odstąpienia od Umowy należy przesłać na adres: Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec po wcześniejszym poinformowaniu sprzedającego telefonicznie: 570127954 lub mailowo: kontakt@stylowatorebka.com

9.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi kwotę wartości zwracanej rzeczy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

9.5 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kolejowa 9, 26-500 Szydłowiec.

9.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1 Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób telefonicznie 536892170 lub mailowo: kontakt@stylowatorebka.com

10.2 Wszelkie zdjęcia, informacje i treści znajdujące się na stronie sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

10.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego.

10.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu , odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany danych Administratora - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.5 Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

10.6 Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

10.7 Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

10.8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.9Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).